Om oss

Föräldrakooperativ med barnen i fokus

Förskolan Hjuviks Fyr är en föräldradriven förskola med plats för upp till 22 barn i en syskongrupp. Kooperativet drivs i form av en ekonomisk förening som bildades våren 1999.

Förskolans är belägen i Hästevik och ligger i anslutning till lekplats, vackra naturområden och med närhet till havet.

På förskolan Hjuviks Fyr har vi visionen: "Det vi gör, det gör vi ovanligt bra" Detta är något som ska genomsyra hela verksamheten. Vi utvärderar ständigt oss själva och vår arbetsinsats för att säkerställa att vi håller en hög kvalitet. 

Pedagogiken på Fyren bygger på att lära barnen att umgås med och i naturen på ett sådant sätt att skogen och havet bli en självklar del i barnens tillvaro. Föräldrarna har ett starkt engagemang i verksamheten, men personalen tar det stora ansvaret.

Vår verksamhetsidé bygger på följande ledord: Trygghet, Respekt, Värme och Lust att lära.

Trygghet: Varje barn ska känna trygghet när det är på förskolan. Detta gäller trygghet i såväl barngruppen som med personalen. Att känna sig trygg anser vi vara grunden till ett livslångt lärande. De barn som känner trygghet har bra förutsättningar att utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Pedagogerna ansvarar för att den fysiska såväl som den psykiska miljön är trygg och säker. Vi vill att barnen ska lita till sin egen förmåga och få känna att de klarar av och kan. Vi uppmuntrar dem till att prova samt att hjälpa varandra och ger dem tid och utrymme att försöka själva.

Respekt: Ömsesidig respekt anser vi vara väldigt viktig. Vi visar varandra respekt och lyssnar på varandra. Vi hjälper barnen att utveckla sina empatiska förmågor genom att vara goda förebilder, uppmuntra goda exempel och "se" varje barn, varje dag. Vi är medvetna om Hur vi pratar med barnen.

Värme: Det är viktigt att både barn och vuxna känner värme på förskolan. Vi ser barnen, bekräftar dem och lyssnar på dem. Omsorg och omvårdnad, fostran och lärande går hand i hand. Personalens engagemang och värme är viktiga byggstenar för en harmonisk barngrupp med trygga individer.

Lust att lära: Personalen är både inspiratörer och medupptäckare. Vi strävar efter att bredda barnens erfarenhetsvärld på olika sätt. Vi använder oss av olika verktyg för att stimulera barnens utveckling. Vi är medupptäckare då vi lär tillsammans med barnen och tar vara på deras tankar och idéer i den dagliga verksamheten. Vi har utformat miljön på ett sådant sätt att barnen själva får möjlighet att påverka vad de vill göra/leka med. Vi har material anpassat för olika åldrar. Då pedagogerna planerar aktiviteter genomsyras genomförandet av våra ledord.